Privacy verklaring

In het kader van de GDPR-wet­geving verklaart Ingenieurs- en archi­tecten­bureau ESSA dat uw persoons­gebonden gegevens enkel worden gebruikt voor dossier­beheer en dossier­gebonden communicatie. Via essa@essa.be kan u steeds vragen welke gegevens worden verwerkt en ze laten ver­beteren of wissen. Verder kan U zich met even­tuele klachten wenden tot de Commissie voor de bescher­ming van de persoon­lijke levens­sfeer.

E-mails en eventuele bijlages afkomstig van het domein @essa.be kunnen infor­matie bevat­ten die ver­trouwe­lijk is en/of wordt beschermd door intel­lectuele eigendoms­rechten. Ze zijn enkel bestemd om te worden gebruikt door de geadres­seerde(n). Het gebruik van de inhoud ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de vol­ledige of gedeel­telijke repro­ductie, mede­deling of ver­spreiding ervan in gelijk welke vorm, door andere personen dan de geadres­seerde(n) is ver­boden. Indien u per ver­gissing een e-mail van @essa.be heeft ont­vangen, gelieve Ingenieurs- en archi­tecten­bureau ESSA via telefoon of e-mail te verwit­tigen, het materiaal van alle computers te ver­wijderen en even­tuele afdrukken te ver­nietigen. Bedankt voor uw mede­werking.

Ingenieurs- en architectenbureau ESSA doet het nodige om e-mails en bij­lagen vrij te houden van virussen en andere bedrei­gingen. Toch blijft e-mail­verkeer onveilig. Iedereen die via e-mail met onze onder­neming communi­ceert, aanvaardt de bij­horende risico’s.

Menu

Ben jij klaar voor een volgende uitdaging?

Vul het contactformulier in samen met je motivatie en CV en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.